"I have more ideas in my head than I could ever carry out, but without it clouding my mind."
- Vincent Van Gogh (May 1890)

wtorek, 18 stycznia 2011

Flamenco dancers..


W dalszym ciągu kontynuujemy nasz projekt - moim tematem przewodnim jest taniec.
W dalszym ciągu maluję akrylem na tapecie. Jej nierówna tekstura, nie pozwala na dokładne uzyskanie zamierzonego efektu - jednakże eksperymentowanie tego typu jest ciekawym doświadczenieniem.. choć zdecydowanie, końcowy efekt, tym razem nie jest tak zadawalający, jak dnia poprzedniego.. 

środa, 5 stycznia 2011

Movement and dance..


To pierwszy dzień naszego kolejnego projektu - tematem moich prac, będzie taniec..
Taniec, to bardzo szerokie zagadnienie, począwszy od baletu, który niezmiennie zachwyca moją duszę, po flamenko,  tango, tańce latyno-amerykańskie.. to również taniec na lodzie, jak i każdy inny który zachwyca i porusza..
W moich pracach, przede wszystkim dominuje flamenco oraz balet - głównie ze względu, na moje osobiste fascynacje.
Tym niemniej, inspiracją naszych prac, muszą być zdjęcia wcześniej zrobione przez nas samych.
Mając to szczęście, iż jakiś czas temu uczestniczyłam w przedstawieniu, w którym opowiedziana historia, była przedtawiona poprzez taniec, a ja miałam tę niecodzienną szansę obserwowania przedstawienia zza kulis - tym samym miałam możliwość zrobienia zdjęć z zupełnie innej perspektywy.  

Pierwsze szkice wykonane w sketchbooku - ołówek oraz suche pastele.

This is the first day of our next project - the theme of my work, going dancing ..

Dancing is a very broad issue, ranging from ballet, which invariably delights my soul, and flamenco, tango, Latin-American dances .. This is also dancing on ice, and everyone else who fascinates and moves ..
In my work, mainly dominated by flamenco and ballet - mainly because, in my personal fascinations.
However, the inspiration of our work must be done before the images of ourselves.
Having the good fortune that some time ago I attended a presentation in which told the story was presented through dance, and I had this unique opportunity to observe the presentation from behind the scenes - and thus I can take pictures from a different perspective.

The first sketches made in a sketchbook - a pencil and dry pastel.