"I have more ideas in my head than I could ever carry out, but without it clouding my mind."
- Vincent Van Gogh (May 1890)

piątek, 13 kwietnia 2012

"Radość najpięniejszych lat"

..z kartek sketchbooka..

Jesteśmy u progu kolejnego projektu, tym razem tematem przewodnim są nasze wspomnienia z dzieciństwa.. pastelowe barwy (choć musze przyznać, iż często skłaniam się ku sztormowym klimatom, nie zawsze jasnych, w pastelowych odcieniach..), tym niemniej moje wspomnienia to barwny, kolorowy świat, przepełniony ciepłymi uczuciami oraz wiarą, iż cały Świat czeka z otwartymi ramionami.. a ja niczym odkrywca, odkryję tajemnice nieznanych mi krain oraz zdobędę każdą górę do zdobycia :)

.. from sketchbook pages.

 We are at the threshold of the next project, this time the theme of our memories of childhood .. pastel colors (although I must admit that often lean toward the storm climates, are not always clear, in pastel shades ..), however my memories are vivid, colorful world, filled with warm feelings and a belief that the whole world is waiting with open arms. .and  I like the explorer, discover the secrets of unknown lands, and I'll get up to get any :) 


 
A Anna Jantar wraz z Jej muzyką, to jedno z moich ważniejszych wspomnień..
"To już przedmieścia gorzki smak,
autobus rusza w krótki rejs..
Zdyszana biegnę z żartu w żart,
z podróży w podróż, z wiersza w wiersz.
I kocham, pragnę, tracę tak,
jak by się chwilą stawał rok,
jak gdyby świat wymykał mi się z rąk.

To, co mam (to, co mam),
to radość najpiękniejszych lat;
to, co mam (to, co mam),
to serce, które jeszcze na wszystko stać.
To, co mam (to, co mam),
to młodość, której nie potrafię kryć,
to wiara, że naprawdę umiem żyć - umiem żyć.

Już jesień i latawców klucz,
a w kinach tyle pustych miejsc.
Z niedawnych zdarzeń ścieram kurz,
babiego lata wątłą sieć, bo
jestem wiatrem, śpiewam wiatr,
jestem łąką, trawy źdżbłem.
Jak biały jacht, w nieznany płynę dzień. "
- J. Kukulski

..And Anna Jantar  along with her music, is one of my most important memories..


"This is the bitter taste of the suburbs,
bus moves on a short cruise ..
I'm running out of breath from a joke into a joke,
travel on a journey, from a line in a poem.
And I love, desire, lose it,
how would soon become the year
as if the world slipped through my hands.What I have
that's the joy of the most beautiful years;
what I have
that's a heart that still stand for anything.
What I have
That's  youth, which I can not hide,
it is faith that I really know how to live ..
Early autumn and kites key
and in cinemas so many empty seats.
With recent events wipe dust,
fragile gossamer network, because
I am the wind, the wind sing,
I am a meadow, grass blade.
As white yacht, the unknown float day."